ஐஎஸ்ஐஎஸ் அமைப்பு உண்மையான கிலாபா அல்ல. அவர்களிடம் கடந்த காலத்தில் வாழ்ந்த வழிகெட்ட கவாரிஜ்களின் பண்புகள் பளிச்செனத் தெரிகின்றன என்று சென்ற இதழில் குறிப்பிட்டோம். அவற்றில் மேலும் சிலவற்றை நோக்குவோம்.

ஐஎஸ்ஐஎஸ் அமைப்பு போராட்டத்தின் மூலம் ஈராக், சிரியா ஆகிய நாடுகளின் சில பகுதிகளை தனது ஆளுகைக்குள் கொண்டு வந்தது.

More Articles ...

Page 1 of 2